Planet Talent regels voor online gegevensbescherming

Planet Talent is verheugd over uw bezoek aan onze website en dankt u voor uw interesse in onze onderneming.

Binnen Planet Talent hechten wij het grootste belang aan de bescherming van uw gegevens. Dit document informeert u over hoe wij bij Planet Talent de regels inzake gegevensbescherming naleven, welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Laat ons duidelijk zijn dat uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden in volgende gevallen; ze zullen in andere gevallen niet worden gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Algemeen

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Planet Talent is onderworpen aan het Belgisch recht. Het gebruik van onze diensten waaronder onze website, houdt uw toestemming in met onze Privacy Policy die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

 

Verzamelen van gegevens

Bij een bezoek aan onze website wordt er automatisch algemene informatie verzameld. Deze informatie wordt niet opgeslagen als persoonsgegevens.

De gebruikte webservers slaan volgende gegevens standaard op:

  • De naam van uw internet-service provider
  • Uw IP-adres
  • De website via dewelke u onze website bezocht
  • De pagina's die u bezoekt terwijl u onze website raadpleegt

Deze informatie wordt anoniem geanalyseerd. Ze wordt exclusief gebruikt om de inhoud en de functionaliteit van onze website te verbeteren. In het geval gegevens worden doorgegeven aan externe service providers, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat de regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

 

Verzamelen, registratie en verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u ons deze verschaft. Dit kan bijvoorbeeld bij het registreren, het invullen van formulieren, het verzenden van e-mails, en bij een vraag om inlichtingen.

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om onze verplichtingen te vervullen of voor een ander doel op strikte voorwaarde dat u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. U kunt de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde wijzigen door een e-mail te sturen waarin u te kennen geeft dat u de toestemming voor de toekomst intrekt, te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste, gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk wordt ontzegd, tot de diensten van Planet Talent.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefonisch of op elektronische wijze zoals via mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Planet Talent verstrekt geen persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker aan derden, behoudens indien en voor zover:

  • Dit als zodanig in de privacy policy is weergegeven;

  • Planet Talent daartoe op grond van de wet is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;

  • Dit naar het oordeel van Planet Talent noodzakelijk is om haar rechten te beschermen, of een misdrijf te voorkomen en de veiligheid van haar werknemers te beschermen;

Wanneer de gegevens van de geregistreerde gebruiker al dan niet door middel van Planet Talent worden verstrekt aan een derde verwerker, dan krijgt deze verwerker enkel toegang tot de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker indien dit strikt noodzakelijk is om de door Planet Talent opgedragen taken uit te voeren. Planet Talent verplicht de door haar ingeschakelde verwerker de persoonsgegevens van de geregistreerde gebruiker niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Planet Talent de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens worden beschermd.

 

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, ze te ontvangen, te bekijken en indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming (zie hieronder voor de contactgegevens). Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden uitgevoerd tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.

 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u heeft aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan. 

 

Veiligheid

Planet Talent neemt technische en organisatorische beschermingsmaatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Daar waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie in versleutelde vorm doorgegeven om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Planet Talent zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

cookies

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt.

 

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee u deze website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van je pc of in het geheugen van je smartphone of tablet. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de 'levensduur' van de cookie en een waarde die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Aan de hand van cookies kunt u in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel u op het internet surft. Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor uw internetprovider.

 

2. Waarvoor worden cookies gebruikt?

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van deze website. Ze worden meer bepaald gebruikt om:

  • eerder ingevoerde tekst te onthouden zoals je gebruikersnaam of bepaalde gegevens die u op een formulier heeft ingevuld.
  • bepaalde voorkeursinstellingen te onthouden zoals de taal of de regio waarin u zich  bevindt
  • Uw surfgedrag te registreren met Google Analytics

Als u er niet mee akkoord gaat dat deze website cookies op je toestel plaatst, dan dient u ofwel de instellingen van uw browser aan te passen, ofwel de website te verlaten.

 

3. Soorten:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven: dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

4. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat cookies worden geblokkeerd of zodat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie op uw toestel wordt geplaatst. U kunt de cookies ook handmatig van uw toestel verwijderen of dit automatisch door uw browser laten doen na elk bezoek van de website. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser.

Als u de cookies uitschakelt die door deze website worden gebruikt, dan kan dit ervoor zorgen dat u bepaalde gebieden van de website niet kan bezoeken of dat bepaalde instellingen niet worden onthouden als u later naar deze website terugkeert. Bepaalde pagina's zullen bijvoorbeeld niet openen, bepaalde filmpjes zullen niet afspelen of bepaalde gegevens zullen niet worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch te worden ingevuld.

 

Aanpassen privacy policy en toepasselijk recht

Planet Talent heeft het recht deze privacy policy op elk gewenst moment aan te passen. De meet actuele privacy policy is steeds te zien op deze website.  Indien enige bepaling uit deze policy geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Planet Talent zal in dergelijk geval deze bepaling vervangen door een gelijkaardige bepaling die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de policy blijven onverminderd van kracht.

Op deze privacy policy is het Belgisch recht van toepassing.

 

Contact

Wanneer u problemen ondervindt of vragen of ideeën heeft, gelieve u dan te wenden tot de vertegenwoordiger inzake gegevensbescherming bij Planet Talent. Deze zal u met plezier verder helpen. Door de voortdurende ontwikkeling van het internet zijn we genoodzaakt onze regels inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen. We behouden ons het recht voor om op elk moment de gepaste wijzigingen door te voeren.

contactgegevens: info@planet-talent.com